Home

DTC Service

0
WIFI HOTSPORT
0
Personal Computer Lab
0
PBRU Account
0
HOST

TRAINING SCHEDULE

ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

แบบประเมินการให้บริการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

DTC e-Service

One Stop Service ครบจบทุกบริการของศูนย์ฯ

ระบบจองห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ระบบจองห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

ระบบคำร้อง & แบบฟอร์มออนไลน์

ระบบคำร้องออนไลน์ของศูนย์ เช่น แบบฟอร์มการขอพัฒนาระบบสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัย / แบบฟอร์มการขอใช้บริการระบบสารสนเทศและสิทธิ์การใช้งาน

ข้อมูลสถิติการให้บริการ

ข้อมูลสถิติการให้บริการด้านต่างๆ ของศูนย์ฯ เช่น สถิติการใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ / สถิติการขอรับบริการและแจ้งปัญหา ฯลฯ

ระบบขอรับบริการและแจ้งปัญหา

ระบบขอรับบริการและแจ้งปัญหา เช่น แจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ / IP PHONE /ระบบเครือข่าย ฯลฯ

ระบบจัดการฝึกอบรม

ลงทะเบียนเข้าฝึกอบรม / ดูข้อมูลคอร์สฝึกอบรม

มีบริการอะไรบ้าง ? ที่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สามารถรับบริการได้ …

DTC PBRU
Play Video

PBRU LIVE

ช่องที่รวมกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย รวมถึง Tip & Tick ต่างๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยี

Activity

ภาพกิจกรรมของศูนย์ฯ

Digital
Technogy
Center