** ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ชั้นนำของจังหวัดเพชรบุรี

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตั้งอยู่ที่อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โดยเปิดให้บริการ ด้านการสืบค้นข้อมูล ทางอินเทอร์เน็ต การฝึกทักษะโปรแกรม คอมพิวเตอร์ และเป็นสถานที่ ในการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษาคณาจารย์และบุคลากรภายนอก

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีบริการสำหรับบุคลากรและนักศึกษาหลากหลายด้าน

บริการแจ้งปัญหาการใช้งานต่างๆ ผ่านระบบรับแจ้งปัญหา

แจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

แจ้งปัญหาการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ ม.ราชภัฏเพชรบุรี

แจ้งปัญหาการใช้งานเครือข่าย

แจ้งปัญหาการใช้งานระบบ คอมพิวเตอร์ เครือข่าย ระบบสารสนเทศ ม.ราชภัฏเพชรบุรี

ภาพกิจกรรมต่างๆของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ