photsawee khonchoho

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล จัดการทดสอบระบบบริการการศึกษาในส่วนของผู้บริหาร

             วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2567 งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบ พร้อมกับ บริษัทวิชั่นเน็ต จำกัด ได้จัดการทดสอบระบบบริการการศึกษาในส่วนของผู้บริหาร ให้กับหน่วยงานสำนักงานส่งเสริมและงานทะเบียน             การจัดการทดสอบระบบบริการการศึกษาในส่วนผู้บริหาร ในครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อสำนักงานส่งเสริมและงานทะเบียนตรวจสอบรายงาน และข้อมูลตรงตามความต้องการของผู้บริหาร

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล จัดอบรมระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตรและคะแนนความประพฤติ

             วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้อง 17137 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบ พร้อมกับ บริษัทวิชั่นเน็ต จำกัด ได้จัดอบรมระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตรและคะแนนความประพฤติ สำหรับเจ้าหน้าที่คณะ จำนวน 20 ท่าน            การจัดอบรมในครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของคณะทั้ง 8 คณะ จำนวน 20 ท่าน ได้ใช้ระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตรและคะแนนความประพฤติ ได้ทักษะในการใช้งานระบบได้อย่างเข้าใจมากยิ่งขึ้น

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล จัดเตรียมความพร้อมเผื่อจัดการอบรมระบบกิจกรรมฯ

             วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้อง 17137 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบ ได้ทำการอัปเดพโปรแกรม เพื่อการอบรมการใช้งานระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตรนักศึกษาและคะแนนความประพฤติ ให้กับสำหรับเจ้าหน้าที่คณะ ในวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2567

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล จัดการทดสอบระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตรและคะแนนความประพฤติ

             วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ กองพัฒนานักศึกษา อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบ พร้อมกับ บริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด ได้จัดวันทดสอบระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตรและคะแนนความประพฤติ ให้กับหน่วยงานกองพัฒนานักศึกษาขึ้น               การจัดการทดสอบระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตรและคะแนนความประพฤติครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานกองพัฒนานักศึกษาทดสอบระบบเผื่อความถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล จัดอบรมและนำเสนอระบบงานบริการการศึกษา

             วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้อง 17137 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบ พร้อมกับ บริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด ได้จัดอบรมการใช้งานระบบงานบริการการศึกษาผ่านเว็บไซต์ พร้อมกับนำเสนอรายงาน จำนวน 10 รายงาน สำหรับผู้บริหาร ให้กับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน               การจัดอบรมและนำเสนอระบบงานบริการการศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ที่จะแสดงในส่วนหน้าเว็บไซต์ และรายงาน 10 รายงาน เกิดความถูกต้อง

1 2 3 4