photsawee khonchoho

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล จัดอบรมการใช้งานระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ/หลักสูตร/หน่วยงาน

             วันที่ 15 -17 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบฯ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล และกลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมกับ บริษัทวิชั่นเน็ต จำกัด ได้จัดการอบรมการใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ ระดับหลักสูตร และระดับหน่วยงาน ให้กับอาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี การจัดการอบรมการใช้งานระบบประกันคุณภาพการศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์พื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่พัฒนา และปับปรุงขึ้นใหม่ ในระดับหลักสูตร ระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ และ ระดับหน่วยงานสนับสนุนให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ ประมวลภาพการอบรมเพิ่มเติม เข้าชมได้ที่ >> รวมภาพการอบรมระบบประกันคุณภาพการศึกษา

รายงานสรุปผลการดำเนินการกิจกรรมอบรมการใช้งานระบบบริการการศึกษาออนไลน์ สำหรับผู้บริหาร

รายงานสรุปผลการดำเนินการ กิจกรรมอบรมการใช้งานระบบบริการการศึกษาออนไลน์ (สำหรับผู้บริหาร) วันพุธ ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2567 DOWNLOAD

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล จัดการทดสอบระบบบริการการศึกษาในส่วนของผู้บริหาร

             วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2567 งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบ พร้อมกับ บริษัทวิชั่นเน็ต จำกัด ได้จัดการทดสอบระบบบริการการศึกษาในส่วนของผู้บริหาร ให้กับหน่วยงานสำนักงานส่งเสริมและงานทะเบียน             การจัดการทดสอบระบบบริการการศึกษาในส่วนผู้บริหาร ในครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อสำนักงานส่งเสริมและงานทะเบียนตรวจสอบรายงาน และข้อมูลตรงตามความต้องการของผู้บริหาร

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล จัดอบรมระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตรและคะแนนความประพฤติ

             วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้อง 17137 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบ พร้อมกับ บริษัทวิชั่นเน็ต จำกัด ได้จัดอบรมระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตรและคะแนนความประพฤติ สำหรับเจ้าหน้าที่คณะ จำนวน 20 ท่าน            การจัดอบรมในครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของคณะทั้ง 8 คณะ จำนวน 20 ท่าน ได้ใช้ระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตรและคะแนนความประพฤติ ได้ทักษะในการใช้งานระบบได้อย่างเข้าใจมากยิ่งขึ้น

1 2 3 5