ปรัชญา/วิสัยทัศน์

ปรัชญา

ก้าวทันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

วิสัยทัศน์

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนและเสริมความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทั้งการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานและขั้นสูง แก่นักศึกษา  บุคลากรในมหาวิทยาลัยและบุคลากรในท้องถิ่น ยกระดับความรู้ทักษะและความสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตหรือประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ