ประวัติศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

ประวัติศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

       ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล จัดตั้งตามประกาศมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีดำเนินงานภายใต้กำกับ สำนักงานอธิการบดี มีพันธกิจหลักเพื่อสนับสนุนกิจการมหาวิทยาลัย ในยุทธศาสตร์ที่ ๖ (การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ) กลยุทธ์ที่ ๖ (พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล) เพื่อให้สามารถรองรับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล มุ่งสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล จึงมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖ แบ่งเป็น ๔ ยุทธศาสตร์หลัก ดังต่อไปนี้

  • ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure & Security)

    ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ เสถียรภาพ มั่งคงปลอดภัย รองรับการให้บริการ อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา (Implement Wi-Fi Network Coverage Area) (Cross-site Availability and Zero Downtime) (Cyber Security Service) (Cloud Base Service) (Implement CCTV Coverage Area)

  • ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บริหารจัดการข้อมูล (Data Management)

    ยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อนำไปสู่การบูรณาการข้อมูล ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล (Single View ) (Seamless Data Exchange) (Big Data) (Decision Support System)

  • ยุทธศาสตร์ที่ ๓ บริหารจัดการระบบบริการดิจิทัล (Application Management)

    ยกระดับระบบเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ เกิดการเชื่อมโยงของระบบในองค์รวม พร้อมสู่ Digital University (Single Sign-on Service) (Multi-device Platform) (Multi-Factor Authentication Service)

  • ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ธรรมาภิบาลในองค์กร IT Governance (ITG)

    ยกระดับธรรมาภิบาลด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ในการสร้างศักยภาพ ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน (IT Capability Improvement) (Service Management)

โดยมีการให้บริการดังนี้

–  บริการวิชาการ จัดการด้านการฝึกอบรมให้แก่ นักศึกษา อาจารย์บุคลากรในมหาวิทยาลัยฯและบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย
–  บริการติดตั้ง ซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
–  บริการด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มีห้องปฏิบัติการ บริการด้านการค้นคว้า สืบค้นข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต บริการเครื่องพิมพ์ เครื่องสแกนภาพ เป็นต้น

        นอกจากนี้งานบริการแล้ว สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ยังต้องรับผิดชอบในการวางแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้มหาวิทยาลัยฯ มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมใช้งานและสามารถบริการ คอมพิวเตอร์แก่หน่วยงานภายในท้องถิ่นอีกด้วย