สำนักงานศูนย์เทคดนโลยีดิจิทัล

หน้าที่ความรับผิดชอบ

มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านต่างๆ ภายในศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ได้แก่
–  งานสารบรรณ
–  งานจัดทำเอกสาร
–  งานบริหารบุคคล
–  งานการเงินและพัสดุ
–  งานวางแผนและงบประมาณ
–  ตลอดจนงานด้านประชาสัมพันธ์

นางสาวประภัสสร อินทราพงษ์

ตำแหน่ง : รักษาการหัวหน้างานบริหารทั่วไป
เบอร์ติดต่อ : 032-708601 เบอร์ภายใน 8601
e-mail : prapatsorn.int@mail.pbru.ac.th