ดาวน์โหลด

คู่มือ และเอกสารแนะนำ

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ / คู่มือการใช้งานโปรแกรม / เอกสารแนะนำ 

แบบฟอร์มต่างๆ

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

แผนยุทธศาสตร์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

แผนพัฒนาบุคลากร

แผนพัฒนาบุคลากร ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

แผนบริหารความเสี่ยง ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

รายงานประจำปี

ข้อมูลการประกันคุณภาพ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

summary

แผนการฝึกอบรมทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

annual-report

แผนการบำรุงรักษาอุปกรณ์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

open-book

คู่มือการปฏิบัติงาน ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล