ข่าวกิจกรรมของศูนย์

รวมกิจกรรมของศูนย์

Phetchaburi Rajabhat University
ข่าวกิจกรรมศูนย์ฯ

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ได้ดำเนินงานจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้งานใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทเจ้าหน้าที่นิติบุคคล Enterprise Certificate สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Read More »