บัญชีผู้ใช้งาน (PBRU Account)

บัญชีผู้ใช้งาน หรือ “PBRU Account” ประกอบด้วยชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ใช้สำหรับยืนยันตัวตนของผู้ใช้งาน (นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี) ในการเข้าถึงระบบเครือข่าย ระบบสารสนเทศ และบริการด้านไอทีของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งออกให้โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามประกาศนโยบายความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ

บัญชีผู้ใช้งาน (PBRU Account) สำหรับนักศึกษา

บัญชีผู้ใช้งานสำหรับระบบ Internet & Wi-Fi

  • ชื่อผู้ใช้ (Username) คือ รหัสนักศึกษา เช่น 60999999

  • รหัสผ่าน (Password) คือ เลขบัตรประจำตัวประชาชน (** สำหรับนักศึกษาใหม่ รหัส 66 รหัสผ่านคือ เลข 2 ตัวท้ายของเลขบัตรประจำตัวประชาชน+เบอร์โทรศัพท์มือถือ)

บัญชีผู้ใช้งานสำหรับระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และ Google App for Education

  • ชื่อผู้ใช้ (Username) คือ <ชื่อจริงภาษาอังกฤษ>.<อักษร 3 ตัวแรกของนามสกุลภาษาอังกฤษ>

  • รหัสผ่าน (Password) คือ เลขบัตรประจำตัวประชาชน

    (** สำหรับนักศึกษาใหม่ รหัส 66 รหัสผ่านคือ เลข 2 ตัวท้ายของเลขบัตรประจำตัวประชาชน + เบอร์โทรศัพท์มือถือ)

บัญชีผู้ใช้งานสำหรับระบบบริการการศึกษา

  • ชื่อผู้ใช้ (Username) คือ รหัสนักศึกษา

  • รหัสผ่าน (Password) คือ เลขบัตรประจำตัวประชาชน

    (** สำหรับนักศึกษาใหม่ รหัส 66 รหัสผ่านคือ เลข 2 ตัวท้ายของเลขบัตรประจำตัวประชาชน + เบอร์โทรศัพท์มือถือ)

การใช้งาน “PBRU Account”

“บัญชีผู้ใช้” หรือ “PBRU Account” ใช้สำหรับล็อกอินเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ใช้งาน ในการเข้าถึงระบบเครือข่าย, ระบบสารสนเทศ, และบริการด้านไอทีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เช่น

และระบบอื่นๆ รายละเอียดดูได้ในหัวข้อ PBRU Account ใช้งานกับ “อะไร” ได้บ้าง ซึ่งบัญชีผู้ใช้ (PBRU Account) ถือเป็นสมบัติของนักศึกษา โดยเฉพาะรหัสผ่าน ต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลับ และห้ามแจกจ่ายให้ผู้อื่นล่วงรู้

การเปลี่ยนรหัสผ่านบัญชีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต ให้ Login เข้าที่นี่ (https://outlook.pbru.ac.th) คู่มือการเปลี่ยนรหัสผ่าน PBRU Account