บริการหลัก (IT SERVICE)

งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบดิจิทัล

uwindsor-web-development-3080x1200

บริการของเรา

บุคลากรหน่วยพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายเชฐ ศรีแย้ม

หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

นายเจษฎาภรณ์ พะณะงาม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวปิยนันท์ เสนะโห

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายพศวีร์ คอนจอหอ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์