บุคลากร ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

บุคลากรศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

ผู้ช่วยอธิการบดีด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข็มเงิน

เบอร์ติดต่อ : เบอร์ภายใน
e-mail :

หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

นายเชฐ ศรีแย้ม

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
รักษาการหัวหน้างานงานวิเคราะห์
และพัฒนาระบบดิจิทัล
เบอร์ติดต่อ : 032-708601 เบอร์ภายใน 8601
e-mail : chet@pbru.ac.th

งานบริหารทั่วไป

wannapong

นายวันณพงค์ วงศ์พานิช

นักวิชาการศึกษา
รักษาการหัวหน้างานบริหารทั่วไป
เบอร์ติดต่อ : 032-708601 เบอร์ภายใน 1706
e-mail : wannaphong.won@mail.pbru.ac.th

นางสาวประภัสสร อินทราพงษ์

นักบริหารงานทั่วไป
เบอร์ติดต่อ : 032-708601 เบอร์ภายใน 8601
e-mail : prapatsorn.int@mail.pbru.ac.th

งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบดิจิทัล

นายสุนทร ชูเส้นผม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เบอร์ติดต่อ : 032-708601 เบอร์ภายใน 1706
e-mail : soontorn.cho@mail.pbru.ac.th


นางสาวปิยนันท์ เสนะโห

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เบอร์ติดต่อ : 032-708601 เบอร์ภายใน 1706
e-mail : piyanun.sen@mail.pbru.ac.th


นายเจษฎาภรณ์ พะณะงาม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เบอร์ติดต่อ : 032-708601 เบอร์ภายใน 1706
e-mail : jassadaporn.pan@mail.pbru.ac.th


นายภครภูมิ วงศ์อนุ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เบอร์ติดต่อ : 032-708601 เบอร์ภายใน 1713
e-mail : pakarapoom.won@mail.pbru.ac.th


งานบริการวิชาการเทคโนโลยีดิจิทัล

นางสาวอาพร สุนทรวัฒน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เบอร์ติดต่อ : 032-708613 เบอร์ภายใน 8613
e-mail : aporn.son@mail.pbru.ac.th

นายไพรัช บุญรอด

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
รักษาการหัวหน้างานงานบริการวิชาการ
เทคโนโลยีดิจิทัล
เบอร์ติดต่อ : 032-708601 เบอร์ภายใน 1701
e-mail : pairach.boo@mail.pbru.ac.th


นางศิรินภา พูลปรีดี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เบอร์ติดต่อ : 032-708601 เบอร์ภายใน 1713
e-mail : sirinapa.poo@mail.pbru.ac.th


นางสาวอุบลรัตน์ อินพาลำ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เบอร์ติดต่อ : 032-708601 เบอร์ภายใน 1713
e-mail : ubonrat.inp@mail.pbru.ac.th