งานบริการและฝึกอบรม

Service & Training

บริหารจัดการหลักสูตรฝึกอบรมประจำปีและให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
บริการห้องฝึกอบรม/ห้องอินเตอร์เน็ต และจัดอบรมให้แก่บุคลากรภายนอก/ภายในและนักศึกษาตามความเหมาะสม

 ติดต่อ-สอบถาม

เบอร์โทรติดต่อฝ่ายงาน โทรภายใน 8613

คุณอาพร สุนทรวัฒน์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
e-mail : aporn.son@mail.pbru.ac.th