ระบบสืบค้นหมายเลขโทรศัพท์ออนไลน์

*** ข้อมูลในระบบ มีการปรับปรุงแก้ไขตามการใช้งานจริง ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับสมุดโทรศัพท์ที่ท่านใช้อยู่

ชื่อ
หน่วยงาน
เบอร์โทรภายใน
เบอร์โทรหน่วยงาน
เบอร์แฟกซ์
สำนักงานอธิการบดี
8605
032-708605
032-708653
ผอ.สำนักงานอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี
1100
032-708605
คุณพยอม เกิดสมบัติ สำนักงานอธิการบดี
1101
032-708605
คุณสีนวล ไทยานนท์ สำนักงานอธิการบดี
1102
032-708605
รองอธิการฯ ผศ.วิเชียร เข็มเงิน สำนักงานอธิการบดี
8643
032-708643
งานบัณฑิตศึกษา คุณฉอ้อน จุ้ยแจ้ง คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
8646
032-708646
เลขาอธิการบดี (หน้าห้องฯ) สำนักงานอธิการบดี
8602
032-708602
032-708651
เลขาอธิการบดี (ติดตาม) สำนักงานอธิการบดี
8640
032-708640
ผอ.กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
1400
032-708604
งานบริหารพัสดุและบริการยานพาหนะ
8604
032-708604
032-708652
คุณอารยา จงใจรักษ์ งานบริหารพัสดุและบริการยานพาหนะ
1401
032-708604
คุณสุธิวรรณ รุ่งสว่าง งานบริหารพัสดุและบริการยานพาหนะ
1402
032-708604
คุณศิริ แฉ่งฉายา งานบริหารพัสดุและบริการยานพาหนะ
1403
032-708604
คุณสุภาวดี เนียมหอม (งานบริการยานพาหนะ) งานบริหารพัสดุและบริการยานพาหนะ
8624
032-708624
งานบริหารคลังและทรัพย์สิน
8606
032-708606
คุณอภิญญา แจ่มใส งานบริหารคลังและทรัพย์สิน
1200
032-708606
คุณปิยนุช แก้วมุกดา งานบริหารคลังและทรัพย์สิน
1201
032-708606
Pbru Shop จำหน่ายเครื่องหมาย ชุดนักศึกษา งานบริหารคลังและทรัพย์สิน
8648
032-708648
คุณนัทธพงศ์ สุกสว่าง งานบริหารคลังและทรัพย์สิน
1203
032-708606
คุณธนพร เกษศรี งานบริหารคลังและทรัพย์สิน
1204
032-708606
คุณนันทพร มีชัย งานบริหารคลังและทรัพย์สิน
1205
032-708606
คุณบงกชพร ทรัพย์มา งานบริหารคลังและทรัพย์สิน
1206
032-708606
คุณอรพิมล รุ่งจรูญ งานบริหารคลังและทรัพย์สิน
8606
032-708606
งานบริหารงานบุคคล
8611
032-708611
คุณพจนา โพธิสุวรรณ งานบริหารงานบุคคล
1500
032-708611
คุณพิศมัย มงกุฏ งานบริหารงานบุคคล
1501
032-708611
คุณนภัสภรณ์ นามสละ งานบริหารงานบุคคล
1502
032-708611
คุณวีณา สืบอ่ำ งานบริหารงานบุคคล
1503
032-708611
คุณอรทัย ชูเจริญ งานนิติกร
8625 , 1510
032-708625
งานพัฒนากายภาพ ภูมิสถาปัตย์และสิ่งแวดล้อม
8631
032-708631
คุณเผด็จพงษ์ กนกชัชวาล งานพัฒนากายภาพ ภูมิสถาปัตย์และสิ่งแวดล้อม
1404
032-708631
คุณอภิวัตน์ เพ็ชรสวาท งานพัฒนากายภาพ ภูมิสถาปัตย์และสิ่งแวดล้อม
1405
032-708631
งานสื่อสารองค์กร
8612
032-708612
งานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
8626
032-708626
คุณกอบกาญจน์ ศิริธนาวงศ์ งานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
1110
032-708626
กองนโยบายและแผน
8603
032-708603
ผอ.กองนโยบาย กองนโยบายและแผน
1600
032-708603
คุณอภิวัฒน์ พานทอง กองนโยบายและแผน
1601
032-708603
คุณสุชาดา กนกชัชวาล กองนโยบายและแผน
1602
032-708603
คุณธีรวัฒน์ เสนะโห กองนโยบายและแผน
1603
032-708603
คุณฐิติรัตน์ ชะเอม กองนโยบายและแผน
8603
032-708603
หน่วยตรวจสอบภายใน
8628
032-708628
คุณสถาพร บุญหมั่น หน่วยตรวจสอบภายใน
1410
032-708628
คุณภาวิณี ศรีสุวรรณ หน่วยตรวจสอบภายใน
1411
032-708628
คุณเพียงใจ เรืองชัย หน่วยตรวจสอบภายใน
8628
032-708628
ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
8601
032-708601
ไปรษณีย์ สำนักงานอธิการบดี
1103
032-708605
สำนักงานศูนย์ฯ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
1702
032-708601
คุณปิยนันท์ เสนะโห ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
1706
032-708601
คุณอาพร สุนทรวัฒน์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
1709
032-708601
คุณ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
1713
032-708601
ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์
8632
032-708632
คุณเสาวภา พงษ์พิพัฒน์ ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์
8632
032-708632
งานวิเทศสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์
8627
032-708627
ศูนย์ปฏิบัติการอาคารเพชรน้ำหนึ่ง
8639
032-708639
กองพัฒนานักศึกษา
8610
032-708610
032-708657
ผอ.กองพัฒนาฯ กองพัฒนานักศึกษา
1800
032-708610
ศูนย์ช่วยเหลือนักศึกษาพิการ (DSS) คณะครุศาสตร์
8635
032-708635
งานธุรการกองพัฒนา กองพัฒนานักศึกษา
8693
032-708693
งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
8694
032-708694
งานบริการและสวัสดิการ, กยศ กองพัฒนานักศึกษา
8610
032-708610
สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
8608
032-708608
032-708655
ผอ.สถาบันวิจัยฯ สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
1900
032-708608
คุณทิพย์วรรณ ทองสัมฤทธิ์ สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
1901
032-708608
คุณพิชชานันท์ กรีดกราย สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
1902
032-708608
สระว่ายน้ำ
8630
032-708630
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
8609
032-708609
032-708656
ผอ.สำนักวิทยฯ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2000
032-708609
คุณสวรินทร์ ยั่งยืนรัตน์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2001
032-708609
คุณสวัสดิ์ อุราฤทธิ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2002
032-708609
คุณดาวเรือง ขมแก้ว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2003
032-708609
คุณสุพรรณณี เพนวิมล สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2004
032-708609
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
8607
032-708607
032-708654
ผอ.สำนักส่งเสริมฯ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1300
032-708607
คุณปิ่นทอง อมรจุติ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
3001
032-893001
คุณเฉลย ทองคำ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
3002
032-893002
คุณศุภวรรณ สวัสดิ์วารี สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
3003
032-893003
คุณวนิดา แตงเงิน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
3004
032-893004
งานบัณฑิตศึกษา, คุณสุปราณี ผุดผ่อง สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
8629
032-708629
งานประกันคุณภาพการศึกษา, คุณน้ำฝน แสงอรุณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
8614
032-708614
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (มัธยมศึกษา) โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ
8623
032-708623
ร้านกาแฟ dino cafe
8695
032-708695
คณะครุศาสตร์
สำนักงานคณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์
8621
032-708621
032-708664
สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
3051
032-893051
สาขาพลศึกษา คณะครุศาสตร์
3052
032-893052
คณะพยาบาลศาสตร์
สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
8622
032-708622
032-708665
สาขาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
3053
032-893053
สาขาการแพทย์แผนไทย คณะพยาบาลศาสตร์
3054
032-893054
สาขาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
3055
032-893055
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
8615
032-708615
032-708658
สาขาภาษาไทย คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
3029
032-893029
สาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
3030
032-893030
สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
3017
032-893017
สาขาสังคมศึกษา คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
3018
032-893018
สาขาศิลปศึกษา คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
3019
032-893019
สาขาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
3027
032-893027
สาขาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
3021
032-893021
สาขาภาษาจีน คณะมนุษย์ฯ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
3022
032-893022
สาขาศิลปะและการออกแบบ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
3023
032-893023
สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
3024
032-893024
สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
3025
032-893025
สาขานาฏดุริยางคศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
3026
032-893026
สาขานิติศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
3027
032-893027
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
3028
032-893028
คณะวิทยาการจัดการ
สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ
8616
032-708616
032-708659
สาขาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ
3012
032-893012
สาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ
3013
032-893013
สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
3014
032-893014
สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
3011
032-893011
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8618
032-708618
032-708661
สาขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3034
032-893034
สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3035
032-893035
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3036
032-893036
สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3037
032-893037
สาขาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3038
032-893038
สาขาอาหารและโภชนาการประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3039
032-893039
โรงเรียนการอาหารนานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8636
032-708636
คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ
สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ
8619
032-708619
032-708662
งานนโยบายและแผนและงานบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2502
032-708619
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3040
032-893040
สาขาสถาปัตยกรรมภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3041
032-893041
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
-
-
สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3043
032-893043
สาขาวิศวกรรมพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3044
032-893044
สาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3045
032-893045
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3046
032-893046
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สำนักงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
8620
032-708620
032-708663
สาขาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
3047
032-893047
สาขาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
3048
032-893048
สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
3049
032-893049
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
3050
032-893050
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
8617
032-708617
สาขาคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
3031
032-893031
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
3032
032-893032
สาขาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
3033
032-893033
ศูนย์บริการสุขภาพ
8638
032-708638
คุณลัดดา อินทราพงษ์ กองพัฒนานักศึกษา
1801
032-708610
คุณพัชริทร์ ย้อมสี กองพัฒนานักศึกษา
1802
032-708610
หน้าห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี
1105
032-708605
คุณสินีนาฏ มูลสอาด คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
2103
032-708615
คุณเกตุจวรรณ มณีวิหค คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
2102
032-708615
คุณกชพรรณ ลัภโนปกรณ์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
2101
032-708615
คณบดีคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
2100
032-708615
รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณะ คณะพยาบาลศาสตร์
2801
032-708622
คณบดีคณะเทคโนโลยีการสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
2300
032-708617
คุณสุรสร แสงอาทิตย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
2301
032-708617
คุณภาสิกา แจ่มจำรัส คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
2302
032-708617
คุณสวรีย์ ทรัพย์สงวน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
2303
032-708617
คุณธนพร ถมเสาร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2006
032-708609
คุุณพีรวัฒน์ เพ่งพุดผ่อง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2007
032-708609
คุณณฐกฤตย์ นวมงาม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2008
032-708609
คุณวันเพ็ญ มาลาพงษ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2009
032-708609
คณบดีคณะวิทยาการจัดาการ คณะวิทยาการจัดการ
2400
032-708616
คุณทานตะวัน มณีวิหค คณะวิทยาการจัดการ
2401
032-708616
คุณบงกชรัตน์ บัวทิพย์ คณะวิทยาการจัดการ
2402
032-708616
คุณกอบศักดิ์ บัวไสว คณะวิทยาการจัดการ
2403
032-708616
คุณชำนาญ เส่งถิน คณะวิทยาการจัดการ
2404
032-708616
คุณธิติพัทธ์ ดำสะอาด คณะวิทยาการจัดการ
2405
032-708616
คุณเณริศา คนคล่อง โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ
2901
032-708623
คุณอัศวิน ไชยภูมิสกุล คณะครุศาสตร์
2602
032-708621
ศูนย์กีฬาและนันทนาการ
8634
032-708634
คุณฉลองขวัญ บวงสรวง งานบริหารงานบุคคล
1504
032-708611
ศูนย์ทดสอบมาตราฐานฝีมือ สำนักงานอธิการบดี
8698
032-708698
นวดแผนไทย คณะพยาบาลศาสตร์
8697
032-708697
สมาคมศิษย์เก่าม.ราชภัฏเพชรบุรี สำนักงานอธิการบดี
8696
032-708696
ศูนย์ศาสตร์พระราชา สำนักงานอธิการบดี
8692
032-708692
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
8637
032-708637
คุณไพลิน ฤทธิเดช สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1301
032-708607
คุณประยูร ชูช่วย งานพัฒนากายภาพ ภูมิสถาปัตย์และสิ่งแวดล้อม
1406
032-708631
คุณสุนันทา รักษาราษฎร์ งานพัฒนากายภาพ ภูมิสถาปัตย์และสิ่งแวดล้อม
1407
032-708631
สาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ
3016
032-893016
คุณรัชนก เรืองอร่าม สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1303
032-708607
คุณณภาลักษณ์ ทองมา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
2304
032-708617
คุณนิภาวรรณ สุริหะ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
2405
032-708617
คุณธนเดช แก้วเสียง คณะครุศาสตร์
2601
032-708621
คุณฐิติณัทชาภัค พานทอง งานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
1111
032-708626
คุณโสภณ นิ่มวาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2503
032-708619
คุณพรปวีณ์ พีรพงศ์พรรณ งานบริหารงานบุคคล
1505
032-708611
ศูนย์วิทยาการศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8633
032-708633
คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2700
032-708618
คุณสมพร วิริยะสุขถาวร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2701
032-708618
คุณสุจิตรา ถึงโภค คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2702
032-708618
คุณธิดา สุกสี กองพัฒนานักศึกษา
1803
032-708610
คุณอาทิตยา ชายคีรี สำนักงานอธิการบดี
1104
032-708605
PBRU Culinary And Bistro คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8647
032-708647
คุณศิริเพ็ญ เพ็ญจำรัส สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1304
032-708607
คุณมัทนา ไทยสงฆ์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1305
032-708607
คุณธนวัฒน์ บุตตะพันธ์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1302
032-708607
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) คณะครุศาสตร์
3005
032-893005
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ประถมศึกษา) โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ
8649
032-708649