บัญชีผู้ใช้งาน (PBRU Account)

บัญชีผู้ใช้งาน หรือ “PBRU Account” ประกอบด้วยชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ใช้สำหรับยืนยันตัวตนของผู้ใช้งาน (นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี) ในการเข้าถึงระบบเครือข่าย ระบบสารสนเทศ และบริการด้านไอทีของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งออกให้โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามประกาศนโยบายความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ

บัญชีผู้ใช้งาน (PBRU Account) สำหรับบุคลากร

  • ชื่อผู้ใช้ (Username) มี 2 รูปแบบคือ1) <ชื่อจริงภาษาอังกฤษ>.<อักษร 3 ตัวแรกของนามสกุลภาษาอังกฤษ>@pbru.ac.th เช่น คุณ Smart Jingjai จะมีชื่อผู้ใช้ (Username) คือ smart.jin@pbru.ac.th2) <ชื่อจริงภาษาอังกฤษ>@pbru.ac.th เช่น คุณ Smart Jingjai จะมีชื่อผู้ใช้ (Username) คือ smart@pbru.ac.th

  • รหัสผ่าน (Password) เบื้องต้น คือ เลขประจำตัวบัตรประชาชน ผู้ใช้สามารถเข้าไปเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ได้ตามคู่มือที่อยู่ท้ายบทความนี้

ระเบียบการลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

สำหรับบุคลากรใหม่

– สิ่งที่ต้องเตรียมมา : สำเนาบัตรประชาชน สำเนาสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย และ แบบรับรองการใช้บริการบัญชีผู้ใช้ PBRU IT Account Internet
– ยื่นเอกสารคำขอได้ที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารศูย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 ห้องสำนักงาน

การใช้งาน “PBRU Account”

DTC SERVICE

PBRU Account ใช้สำหรับล็อกอินเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ใช้งาน ในการเข้าถึงระบบเครือข่าย, ระบบสารสนเทศ, และบริการด้านไอทีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เช่น ระบบบุคลากร , ระบบบริการการศึกษา เป็นต้น รายละเอียดดูในหัวข้อ “PBRU Account ใช้งานกับอะไรได้บ้าง” ซึ่ง PBRU Account ถือเป็นสมบัติของผู้ใช้งาน โดยเฉพาะรหัสผ่าน ต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลับ และห้ามแจกจ่ายให้ผู้อื่นล่วงรู้

การเปลี่ยนรหัสผ่านบัญชีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต ให้ Login เข้าที่นี่ (https://outlook.pbru.ac.th) คู่มือการเปลี่ยนรหัสผ่าน PBRU Account