พันธกิจ/วัตถุประสงค์

พันธกิจ

1.  เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงาน กำหนดแผนงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย
2.  วิเคราะห์และพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการดำเนินงานและการบริหารกิจการของมหาวิทยาลัย
3.  ให้บริการะบบคอมพิวเตอร์ เครือข่ายและโทรคมนาคม เพื่อสนับสนุนงานด้านการเรียนการสอนและการวิจัย
4.  ถ่ายทอดเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้แก่บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัย
5.  ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีความเชื่อถือได้ของระบบ (Reliability) และมีประสิทธิผลด้านค่าใช้จ่าย (Cost Effectiveness) และสร้างความพึงพอใจให้แก่นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อพัฒนาและให้บริการระบบสารสนเทศที่มีมาตรฐานและสร้างความพึงพอใจให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
3. เพื่อพัฒนาและให้บริการผลิตสื่อสารสนเทศที่ได้มาตรฐานแก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
4. เพื่อสนับสนุนการให้บริการวิชาการ สร้างและต่อยอดความสามารถแก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
5. เพื่อพัฒนาและให้บริการแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย และเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์แก่นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย
6. เพื่อให้บริการห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานแก่นักศึกษาบุคลากรของมหาวิทยาลัย