ฝึกอบรม Trainning

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล  มีบริการจัดฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาทักษะด้าน ICT  ตามความต้องการของผู้รับบริการ ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก โดยมีการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกปี

   ภารกิจ :

  •  พัฒนาออกแบบหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศตั้งแต่หลักสูตรระดับพื้นฐานจนถึงระดับขั้นสูงเพื่อใช้สำหรับเป็นหลักสูตรสำหรับการฝึกอบรม

  • ส่งเสริมการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเสริมสร้างทักษะความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ โทร. 032-708601

ฝ่ายบริการและฝึกอบรม
ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี