ฝ่ายซ่อมบำรุง

 หน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibility)


  • บริการแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่างๆ ให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
  • ดูแลความเรียบร้อยของการใช้งานและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่างๆ ภายในศูนย์คอม ฯ
  • ดูแลระบบไฟฟ้าและแสงสว่างภายในหน่วยงาน
  • ติดตั้งสาย UTP ภายในหน่วยงานในมหาวิทยาลัย

 ติดต่อ-สอบถาม

เบอร์โทรติดต่อฝ่ายงาน โทรภายใน 8601
คุณบรรเจิด ทองบวบ
ตำแหน่ง : ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
e-mail : bunjerd.tho@mail.pbru.ac.th

 ติดต่อ-สอบถาม

เบอร์โทรติดต่อฝ่ายงาน โทรภายใน 1706
คุณสุนทร ชูเส้นผม
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
e-mail : soontorn.cho@mail.pbru.ac.th