ข่าวกิจกรรมศูนย์ฯ

WUNGA 43 in KKU

WUNCA 43 Digital by design             ทางศูนย์ได้เข้าร่วมการประชุม WUNCA ครั้งที่ 43 : ภายใต้แนวคิด ” Digital by Design ” ระหว่างวันที่ 10 – 13 กรกฎาคม 2566 ที่มหาวิทยาลัยของแก่นเป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ โดยทาง WUNCA มีเครือข่ายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญในการช่วยแชร์ สร้างเครือข่าย รวมทั้งเสริมสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน เป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือด้านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของภาคอุดมศึกษา ซึ่งถือเป็นผลผลิตของการทำงานร่วมกันของเครือข่ายที่จะใช้สร้างแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนการอุดมศึกษา สำหรับประเด็นสำคัญในการประชุมครั้งนี้ คือ 1. เรื่องกฎกระทรวงว่าด้วยข้อมูลอุดมศึกษา เพื่อใช้ประโยชน์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ (1) ข้อมูลที่สถาบันอุดมศึกษาต้องเปิดเผยต่อสาธารณะ (2) ข้อมูลที่สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดส่งให้ สป.อว. เพื่อใช้ในการใช้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล 2. เรื่องการพัฒนากำลังคนให้ตอบโจทย์การพัฒนาของประเทศ สร้างความสามารถในการแข่งขัน […]

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล จัดกิจกรรมพัฒนทักษะ “การใช้งาน Google Community & Classroom”

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล จัดกิจกรรมพัฒนทักษะ “การใช้งาน Google Community & Classroom” สำหรับอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หัวข้อการอบรม : การใช้งาน Google Community & Classroom วันที่อบรม : วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563 การจัดการอบรม : อบรมในรูปแบบออนไลน์ และ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งนี้อาจารย์และบุคลากรจะได้รับความรู้ และนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ในโอกาสต่อๆไป

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล จัดอบรม “สื่อการสอนออนไลน์”

คุณอาพร สุนทรวัฒน์ บุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ด้านการใช้งานและประยุกต์ใช้สื่อการสอนออนไลน์ แก่อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร หัวข้อการอบรม : การประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์ วันที่อบรม : ระหว่างวันที่ 4 – 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563 การจัดการอบรม : อบรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM และ ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ทั้งนี้อาจารย์จะได้รับความรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ในการสอน และงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในโอกาสต่อไป

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมทางหลวง

คุณเชฐ  ศรีแย้ม หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมด้วยบุคลากรของศูนย์ฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมทางหลวง ในการนี้ทางศูนย์ฯได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแชร์ประสบการณ์ในการทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความรู้เรื่อง IPv6 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ณ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ศูนย์เทคโนโลยีฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ศูนย์เทคโนโลยีฯมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

คุณเชฐ  ศรีแย้ม หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมด้วยบุคลากรของศูนย์ฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่ได้เดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแชร์ประสบการณ์ในการทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

1 2 3 7