ข่าวสาร

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

วันที่ 18 มิถุนายน 2565 ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีงานด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เป็นประธานและกล่าวต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คณะวิทยาการจัดการ วิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล สาขาวิชาบริหารธุรกิจ โดยมีอาจารย์ประจำสาขาวิชาเเละนักศึกษาวิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล จํานวน 32 ท่าน ทั้งนี้บุคลากรศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดำเนินการต้อนรับและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ในเรื่อง งานโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบงานคอมพิวเตอร์ ระบบงานบริหารจัดการฐานข้อมูล และระบบสื่อผสม ด้วยความยินดียิ่ง

กิจกรรมเตรียมพร้อมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาด้วย Microsoft 365 สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย

      เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2567 งานบริการวิชาการเทคโนโลยี ได้ดำเนินงานจัดกิจกรรมเตรียมพร้อมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาด้วย Microsoft 365  สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย เพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียนการสอนการประชุมสัมมนาออนไลน์          การวางแผนดำเนินงาน การติดต่อประสานงาน ได้สะดวกมากขึ้น  โดยกิจกรรมนั้น ได้จัดขึ้นจำนวน 3 รอบ ในวันที่ 21,24,29 พ.ค. 67  เวลา 13.30 – 14.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 17126 ชั้น2 ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ บัดนี้การดำเนินกิจกรรมได้เสร็จสิ้นเเล้ว โดยมีผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 45 ท่าน เข้ารวมอบรม 31ท่านทั้งนี้งานบริการวิชาการเทคโนโลยีดิจิทัล ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านเเละสามารถติดตามหลักสูตรอบรมด้านเทคโนโลยีอื่นๆผ่านหน้าเว็บไซต์ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล https://www.ict.pbru.ac.th. ขอบคุณคะ

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล จัดอบรมการใช้งานระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ/หลักสูตร/หน่วยงาน

             วันที่ 15 -17 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบฯ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล และกลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมกับ บริษัทวิชั่นเน็ต จำกัด ได้จัดการอบรมการใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ ระดับหลักสูตร และระดับหน่วยงาน ให้กับอาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี การจัดการอบรมการใช้งานระบบประกันคุณภาพการศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์พื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่พัฒนา และปับปรุงขึ้นใหม่ ในระดับหลักสูตร ระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ และ ระดับหน่วยงานสนับสนุนให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ ประมวลภาพการอบรมเพิ่มเติม เข้าชมได้ที่ >> รวมภาพการอบรมระบบประกันคุณภาพการศึกษา

1 2 3 14