ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่

งานบริการเทคโนโลยีดิจิทัล

คุณไพรัช บุญรอด
032-708601 ต่อ 1701
 pairach.boo@mail.pbru.ac.th

ห้องเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000