ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 ห้อง 17137 (52 เครื่อง)

ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 ห้อง 17137