ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 ห้อง 17126 (48 เครื่อง)

ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 ห้อง 17126