ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 ห้อง 17133 (42 เครื่อง)

ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 ห้อง 17133