ระบบการจัดสอบออนไลน์

ระบบการจัดสอบออนไลน์

เป็นการจัดทำข้อสอบและสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต จัดเก็บข้อสอบในฐานข้อมูล สะดวกในการบริหารจัดการข้อสอบ ​

ลดทรัพยากรกกระดาษ บุคคล เวลา และพื้นที่ โดยนักศึกษาและอาจารย์สามารถเข้าถึงข้อสอบได้พร้อมกันในหลายชุดข้อสอบ ​

การคุมสอบดำเนินการอัตโนมัติตามที่ได้กำหนดเวลาไว้ และทราบผลสอบได้ทันที่ที่สอบเสร็จ ​

ขั้นตอนการขอรับบริการ

ขั้นตอนการขอรับบริการ

การเข้าใช้งานระบบ และ แบบฟอร์มการขอรับบริการ

Account การเข้าใช้งานระบบ​

>> สร้างบัญชี Account จากรายชื่อที่ผู้ออกข้อสอบแจ้งความจำนง​
>> User Name เข้าใช้งานงระบบ ได้แก่ เลขรหัสนักศึกษา​
>> รหัสผ่าน (Password) ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

แบบฟอร์มขอรับบริการ

ผู้รับบริการสามารถกรอกแบบขอรับบริการระบบการจัดสอบออนไลน์ ได้ที่ https://bit.ly/3go95PK

รูปแบบการจัดทำข้อสอบ​

  • การสร้างข้อสอบแบบหลายตัวเลือก (Multiple choice)​

  • การสร้างข้อคำถามแบบถูก-ผิด (True/Falseบ)​

  • การสร้างข้อคำถามแบบตอบสอบสั้น (Short answer)​

  • การสร้างข้อคำถามแบบจับคู่  (Matching)​

  • การสร้างข้อคำถามแบบบรรยาย (Essay)​

  • การสร้างข้อคถามแบบตัวเลข ฯลฯ​

ระบบการจัดสอบออนไลน์

เข้าใช้งานระบบระบบการจัดสอบออนไลน์ ​

คู่มือการใช้งาน