ข่าวกิจกรรมศูนย์ฯ

บริการวิชาการ “การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น”

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  ให้บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษา ในหัวข้อ “การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นด้วยโปรแกรม spss” วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ [foogallery id=”1897″]

วีดีโออบรมการจัดซื้อจัดจ้าง “การดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุ” ฯ

คลิปวีดีโอ “อบรมการจัดซื้อจัดจ้าง “การดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุ” การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารสินทรัพย์” เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบกราฟิก”

วีดีโอโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ”การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบกราฟิก” ในวันที่ 6 ก.ค. 60 โดยได้จัดอบรมให้แก่บุคลากร มหาวิทยาลัยฯ

การอบรมปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้ไอซีที

การอบรมปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้ไอซีที “การสร้างเอกสารและนำเสนองานด้วย Google Apps” วันที่ 22 มีนาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

IPV6 Awards 2020

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้รับรางวัลหน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ประจำปี 2560 จากการคัดเลือกของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยในการเข้ารับรางวัลในครั้งนี้ ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้มอบหมายให้ นายเชฐ ศรีแย้ม เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยฯ เข้ารับรางวัลการประกวด ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ ในวันที่ 26 กันยายน 2560 โดยรางวัลนี้ได้มอบให้เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานและแสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์พื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6

1 4 5 6 7