piyanun senaho

รายงานประจำไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2567 (1 มกราคม – 31 มีนาคม 2567)

รายงานประจำไตรมาส 2 งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบดิจิทัล ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ปีงบประมาณ 2567 (1 มกราคม – 31 มีนาคม 2567) DOWNLOAD

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ร่วมกับสำนักส่งเสริมวิชาการฯ จัดประชุมเพื่อหารือแนวทางการพัฒนารายงานสถิติรูปแบบกราฟ

             วันที่ 19  มกราคม พ.ศ. 2567 งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบดิจิทัล ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล  จัดประชุมเพื่อหารือแนวทางการพัฒนารายงานสถิติรูปแบบกราฟ  ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีผู้บริหารและบุคลากรจากสำนักส่งเสริมวิชาการฯ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้            ซึ่งจากการหารือ ได้ข้อกำหนด และรายละเอียดความต้องการจากทางทีมผู้บริหารของสำนักส่งเสริมวิชาการฯ เพื่อนำไปพัฒนารายงาน และกราฟต่อไป

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล จัดกิจกรรมนำเสนอ และทดสอบระบบงบประมาณฯ

             วันที่ 18  มกราคม พ.ศ. 2567 งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบดิจิทัล ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล  จัดอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (ระบบงบประมาณ และระบบคำของบประมาณ)   ณ ห้อง LC201 ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โดยมีบุคลากรจากกองนโยบายและแผนเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้               การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการจัดทำคำของบประมาณ การควบคุมงบประมาณ และรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ให้กับบุคลากรที่ดูแลงานด้านงบประมาณของมหาวิทยาลัย

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ร่วมกับกลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ จัดกิจกรรมนำเสนอระบบประกันคุณภาพการศึกษาฯ

            วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2567 งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบดิจิทัล ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ร่วมกับ กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา จัดกิจกรรมการรับฟังการนำเสนอระบบงานประกันคุณภาพฯการศึกษา ผ่านเว็บไซต์ https://eqa.pbru.ac.th/   ณ ห้อง LC201 ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โดยมีตัวแทนจากทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมฯกิจกรรมในครั้งนี้               การจัดกิจกรรมนำเสนอการใช้งานระบบฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของหน่วยงาน (SAR) ในระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ให้กับตัวแทนบุคลากรที่รับผิดชอบในการดำเนินงาน  รวมถึงเพื่อให้ผู้ใช้งานระบบได้ทดลองใช้งานระบบประกันคุณภาพการศึกษาฯ และให้ข้อเสนอแนะในการใช้งานเพื่อนำไปปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

1 2