ข่าวกิจกรรมศูนย์ฯ

IPV6 Awards 2020

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้รับรางวัลหน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ประจำปี 2560 จากการคัดเลือกของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยในการเข้ารับรางวัลในครั้งนี้ ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้มอบหมายให้ นายเชฐ ศรีแย้ม เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยฯ เข้ารับรางวัลการประกวด ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ ในวันที่ 26 กันยายน 2560 โดยรางวัลนี้ได้มอบให้เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานและแสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์พื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้รับรางวัลหน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้รับรางวัลหน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ประจำปี 2560 จากการคัดเลือกของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยในการเข้ารับรางวัลในครั้งนี้ ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้มอบหมายให้ นายเชฐ ศรีแย้ม เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยฯ เข้ารับรางวัลการประกวด ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ ในวันที่ 26 กันยายน 2560 โดยรางวัลนี้ได้มอบให้เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานและแสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์พื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6

1 5 6 7