ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล จัดกิจกรรมพัฒนทักษะ “การใช้งาน Google Community & Classroom”

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล จัดกิจกรรมพัฒนทักษะ “การใช้งาน Google Community & Classroom”
สำหรับอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

หัวข้อการอบรม : การใช้งาน Google Community & Classroom
วันที่อบรม : วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563
การจัดการอบรม : อบรมในรูปแบบออนไลน์ และ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

 

ทั้งนี้อาจารย์และบุคลากรจะได้รับความรู้ และนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ในโอกาสต่อๆไป