ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล จัดอบรม “สื่อการสอนออนไลน์”

คุณอาพร สุนทรวัฒน์ บุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ด้านการใช้งานและประยุกต์ใช้สื่อการสอนออนไลน์ แก่อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

หัวข้อการอบรม : การประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์
วันที่อบรม : ระหว่างวันที่ 4 – 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563
การจัดการอบรม : อบรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM และ ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 

ทั้งนี้อาจารย์จะได้รับความรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ในการสอน และงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในโอกาสต่อไป