WUNGA 43 in KKU

WUNCA 43

Digital by design

            ทางศูนย์ได้เข้าร่วมการประชุม WUNCA ครั้งที่ 43 : ภายใต้แนวคิด ” Digital by Design ” ระหว่างวันที่ 10 – 13 กรกฎาคม 2566 ที่มหาวิทยาลัยของแก่นเป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ โดยทาง WUNCA มีเครือข่ายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญในการช่วยแชร์ สร้างเครือข่าย รวมทั้งเสริมสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน เป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือด้านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของภาคอุดมศึกษา ซึ่งถือเป็นผลผลิตของการทำงานร่วมกันของเครือข่ายที่จะใช้สร้างแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนการอุดมศึกษา

สำหรับประเด็นสำคัญในการประชุมครั้งนี้ คือ

1. เรื่องกฎกระทรวงว่าด้วยข้อมูลอุดมศึกษา เพื่อใช้ประโยชน์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

(1) ข้อมูลที่สถาบันอุดมศึกษาต้องเปิดเผยต่อสาธารณะ

(2) ข้อมูลที่สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดส่งให้ สป.อว. เพื่อใช้ในการใช้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล

2. เรื่องการพัฒนากำลังคนให้ตอบโจทย์การพัฒนาของประเทศ สร้างความสามารถในการแข่งขัน มุ่งเน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทำให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งการเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัย พร้อมส่งเสริมและผลักดันให้ใช้ความรู้ด้านดิจิทัลในการเรียนรู้ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในทุกสาขาวิชาต่อไป โดยใช้หลักเกณฑ์ ABCD คือ A : AI, B : BlockChain, C : Cloud, D : Data

            เวที WUNCA เป็นเวทีสำหรับผู้บริหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศได้ใช้เป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาระบบร่วมกันของสถาบันอุดมศึกษาของไทย ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันต่าง ๆ ที่มีสมาชิกรวมกันมากถึง 80 แห่ง
            ทั้งนี้ การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 43 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ผู้อำนวยการศูนย์ สถาบัน สำนัก ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล/คอมพิวเตอร์ จากมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชน กว่า 1,000 คน