ข่าวกิจกรรมศูนย์ฯ

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล จัดกิจกรรมพัฒนทักษะ “การใช้งาน Google Community & Classroom”

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล จัดกิจกรรมพัฒนทักษะ “การใช้งาน Google Community & Classroom” สำหรับอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หัวข้อการอบรม : การใช้งาน Google Community & Classroom วันที่อบรม : วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563 การจัดการอบรม : อบรมในรูปแบบออนไลน์ และ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งนี้อาจารย์และบุคลากรจะได้รับความรู้ และนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ในโอกาสต่อๆไป

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล จัดอบรม “สื่อการสอนออนไลน์”

คุณอาพร สุนทรวัฒน์ บุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ด้านการใช้งานและประยุกต์ใช้สื่อการสอนออนไลน์ แก่อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร หัวข้อการอบรม : การประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์ วันที่อบรม : ระหว่างวันที่ 4 – 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563 การจัดการอบรม : อบรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM และ ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ทั้งนี้อาจารย์จะได้รับความรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ในการสอน และงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในโอกาสต่อไป

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมทางหลวง

คุณเชฐ  ศรีแย้ม หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมด้วยบุคลากรของศูนย์ฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมทางหลวง ในการนี้ทางศูนย์ฯได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแชร์ประสบการณ์ในการทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความรู้เรื่อง IPv6 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ณ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ศูนย์เทคโนโลยีฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ศูนย์เทคโนโลยีฯมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

คุณเชฐ  ศรีแย้ม หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมด้วยบุคลากรของศูนย์ฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่ได้เดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแชร์ประสบการณ์ในการทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้ารับรางวัล IPv6 Award 2018 จากสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)

       วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสะอาด เข็มสีดา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้ารับรางวัล IPv6 Award 2018 จากสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะหน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 5 ด้าน ในระบบ DNS, Mail, Web, DNSSEC และ IPv6 Logo ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์

1 2 3 7