บริการหลักของศูนย์

บัญชีผู้ใช้งาน (PBRU Account)

ใช้สำหรับยืนยันตัวตนของผู้ใช้งาน (นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี) ในการเข้าถึงระบบเครือข่าย ระบบสารสนเทศ และบริการด้านไอทีของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งออกให้โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

email

บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email )เป็นบริการรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับนิสิตและบุคลากร

IT – Clinic

เป็นบริการตรวจเช็คคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล กำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ ติดตั้งซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ หรือตั้งค่าเพื่อการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

หลักสูตรอบรม (Training)

บริการจัดฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัย ให้แก่ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงบุคคลทั่วไป

PBRU – WiFi

เป็นบริการ Internet แบบไร้สายให้แก่ อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ในหมาวิทยาลัยฯ โดยสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย PBRU-WiFi และเข้าใช้งานด้วย PBRU Account (ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของมหาวิทยาลัยฯ)

eduroam

บริการเครือข่ายโรมมิ่งเพื่อการศึกษาและการวิจัยสำหรับนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันที่เป็นสมาชิก เพื่ออำนวยความสะดวกในกรณีที่ต้องเดินทางไปปฏิบัติภาระกิจต่างสถาบันให้สามารถใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ทันที โดยไม่ต้องลงทะเบียน

Virtual Private Network (VPN)

บริการ VPN เป็นบริการ สำหรับอาจารย์ นักศึกษาและ บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่ต้องการใช้บริการสืบค้นข้อมูล และระบบอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้หมายเลข IP Address ของมหาวิทยาลัยฯ โดยใช้ Username และ Password PBRU Account ที่มหาวิทยาลัยฯออกให้

พื้นที่โฮมเพจ

บริการพื้นที่โฮมเพจบนระบบ server ของมหาวิทยาลัยฯ ภายใต้ domain “pbru.ac.th” มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน และใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างการเรียนรู้ของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยฯ

PBRU Google Apps for Education

เป็นชุดเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกัน ผ่าน Google Apps เช่น Mail, Calendar, Docs, Drive, Site ฯลฯ เพื่อการสื่อสารกัน เหมาะสำหรับอาจารย์ นักศึกษา บุลากรของมหาวิทยาลัย ภายใต้โดเมนของมหาวิทยาลัย (@mail.pbru.ac.th) ซึ่งทำให้เราได้สิทธิพิเศษเหนือคนนอกโดเมน

ห้องอบรมและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

บริหารจัดการหลักสูตรฝึกอบรมประจำปีและให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ บริการห้องฝึกอบรม และจัดอบรมให้แก่บุคลากรภายนอก/ภายในและนักศึกษาตามความเหมาะสม