การให้บริการพื้นที่โฮมเพจบนระบบ server ของมหาวิทยาลัยฯ ภายใต้ domain “pbru.ac.th” มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน และใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างการเรียนรู้ของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยฯ

ซึ่งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมี data center ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน มีระบบปรับอากาศ ไฟฟ้า ไฟฟ้าสำรอง  (UPS + generator) ที่ทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง มีระบบรักษาความปลอดภัยและกล้องวงจรปิดตรวจสอบการเข้า/ออก พร้อมระบบข่ายสายเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงรองรับแม่ข่ายในการให้บริการจำนวนมากสำหรับคณะ/หน่วยงาน/สาขาวิชาของมหาวิทยาลัยฯ

 

ทางศูนย์ฯ ได้แบ่งการให้บริการออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

1.บริการพื้นที่โฮมเพจหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เป็นการให้บริการแก่หน่วยงานที่ไม่มีเว็บเซิร์ฟเวอร์ของตนเองและหน่วยงานสามารถตั้งชื่อโดเมนเนมของตนเองภายใต้โดเมนเนม pbru.ac.th ตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยฯ และแต่ละหน่วยงานจะได้รับพื้นที่เก็บโฮมเพจหน่วยงานละ 5 GB

2.บริการพื้นที่โฮมเพจสำหรับงานประชุมวิชาการภายใต้หน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เป็นการให้บริการแก่หน่วยงานที่ต้องการใช้พื้นที่โฮมเพจในการประชาสมัพันธ์ข้อมูลข่าวสารของงานประชุมวิชาการภายใต้หน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีการจัดทำเป็นเว็บที่มีระบบความปลอดภัยในการรับ-ส่งข้อมูล (https)โดยติดตั้งระบบความปลอดภัยของ RapidSSL แต่ละโฮมเพจจะมีพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูล โฮมเพจละ 5 GB โดยการให้บริการพื้นที่โฮมเพจสำหรับงานประชุมวิชาการนี้ได้ให้บริการเเก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเท่านั้น

3. โฮมเพจส่วนบุคคล

อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จะได้รับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลโฮมเพจส่วนบุคคล คนละ 200 MB และพื้นที่จัดเก็บฐานข้อมูล (กรณีใช้โปรแกรม CMS ช่วยในการจัดทำเว็บ อาทิ Joomla, WordPress หรือ Moodle) คนละ 5 MB โดยชื่อโฮมเพจที่ได้รับจะเป็นชื่อบัญชีผู้ใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยฯ ต่อท้ายชื่อ URL http://pbru.ac.th/ ตัวอย่างเช่น http://pbru.ac.th/~cpcsya.ast เป็นต้น

 

ขั้นตอนการขอรับบริการ

1.  เตรียมเอกสารสำหรับการขอใช้บริการ  >> สำเนาบัตรประชาชน และ แบบฟอร์มการขอพื้นที่บน server

2.  กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มการขอพื้นที่บน server ของมหาวิทยาลัยฯ พร้อมทั้งการอนุมัติความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาของผู้ขอใช้บริการ

3. ส่งมายังศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อดำเนินการต่อไป (กรณีเร่งด่วน กรุณาติดต่อที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง)

 

** แนะนำให้ใช้ โปรแกรม FileZilla ในการ FTP http://filezilla-project.org/download.php **

หลังจากที่ ท่านผู้ใช้ ได้ทำการ ftp เข้ามาที่ระบบแล้ว  ผู้ใช้ต้องเอาข้อมูลที่เกียวกับงานเว็บไซต์ทั้หมด ใส่ไว้ที่ folder ชื่อ public_html เว็บไซต์จึงจะแสดงผลได้

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่

งานวิศวกรรมเครือข่าย
สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
เบอร์โทรศัพท์ 0-3270-8601