PBRU WIFI

         ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีจุดเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สาย (Access Point) ตามอาคารต่าง ๆ กว่า 500 จุดกระจายทั่วมหาวิทยาลัย, และอีก 16 จุดที่ติดตั้งตาม common area ดูแลโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมุ่งเน้นการเข้าถึงการเรียนการสอน การวิจัย ผ่านเครือข่ายไร้สายภายในมหาวิทยาราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งท่านสามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน แท็ปเล็ต หรือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค เข้ากับจุดเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย (Access Point ที่ดูแลโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จะใช้ SSID ชื่อ PBRU-WiFi  ,  PBRU5G และ IOT-LAB (สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ IOT))

ข้อกำหนดการใช้งาน

  1. เชื่อมต่อเครือข่าย PBRU-WiFi ด้วยบัญชีผู้ใช้ของมหาวิทยาลัย PBRU Account
  2. การใช้งานเครือข่าย PBRU-WiFi ต้องใช้งานภายใต้ พรบ. คอมพิวเตอร์

คู่มือการใช้งาน

Microsoft OS Platform คู่มือสำหรับระบบปฏิบัติการจาก Microsoft Apple OS Platform คู่มือสำหรับระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์จาก Apple Android OS Platform คู่มือสำหรับระบบปฏิบัติการ Android
Windows 10 Mac OS Android
Windows 8, Windows 8.1 iOS
Windows 7

จุดให้บริการ PBRU-WiFi

PBRU WIFI

WiFi SSID : PBRU-WiFi ,  PBRU5G และ IOT-LAB (สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ IOT)

พื้นที่จุดให้บริการ WIFI ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ลำดับ ชื่อหน่วยงาน

จุดให้บริการ

ในอาคาร common area
(นอกอาคาร)
1 อาคารเรียนสาขาวิชาแพทย์แผนไทย 3 2
2 อาคาร 3 9
3 อาคารเรียนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 1
4 อาคาร 5 2
5 อาคารหอสมุดหลังเก่า 4
6 อาคารเรียนสาขาวิชาเคมี, ชีวะ 6 1
7 อาคาร 8 6
8 อาคารเรียนคณะครุศาสตร์ 14 1
9 โรงแรมเพชรน้ำหนึ่ง 12 1
10 อาคารเรียนโรงเรียนสาธิตฯ 10 1
11 อาคารบรรณราชนครินทร์ (สำนักวิทยบริการฯ) 14
12 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 9 1
13 อาคารวิทยาภิรมย์ 24 1
14 แฟลตบุคลากร A 6
15 แฟลตบุคลากร B 6
16 แฟลตบุคลากร C 6 1
17 อาคารเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 16 1
18 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 21 2
19 อาคารเรียนคณะวิทยาการจัดการ 27
20 อาคารเรียนคณะเทคโนโลยีการเกษตร 12 1
21 หอพักหญิงเพชรไพลิน 20
22 หอพักหญิงเพชรสายรุ้ง 20
23 อาคารเอนกประสงค์ 12
24 อาคารเรียนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 19
25 อาคารศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาทักษะชีวิต 22
26 อาคารราชพฤกษ์ (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ) 26
27 อาคารโรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี 13
28 อาคารปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 15
29 อาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (คณะพยาบาลศาสตร์) 36
30 แฟลตบุคลากร D 15
31 หอพักนักศึกษาหญิง เพชรนิวาสรัตน์ 34
32 หอพักนักศึกษาชาย เพชรหรรษานิเวศน์ 34
33 อาคารเรียนและปฏิบัติการศิลปกรรมและการออกแบบ 18
34 สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 3
35 อาคารสาขาวิชาสถาปัตยกรรม 1
36 อาคารวิศวกรรมเครื่องกล 3
37 อาคารสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2
38 อาคารคหกรรมศาสตร์ 1
39 หอพักหญิงเพชรมรกต 6
40 หอพักชายเพชรเพทาย 6
41 ตึกนวเกษตร 1 2
42 โรงยิม 2 1
 รวม 521 16

 


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่

งานวิศวกรรมเครือข่าย

คุณเชฐ  ศรีแย้ม
 032-708601
 chet@pbru.ac.th

ห้องสำนักงาน ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000