PBRU WIFI

         ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีจุดเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สาย (Access Point) ตามอาคารต่าง ๆ กว่า 500 จุดกระจายทั่วมหาวิทยาลัย, และอีก 16 จุดที่ติดตั้งตาม common area ดูแลโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมุ่งเน้นการเข้าถึงการเรียนการสอน การวิจัย ผ่านเครือข่ายไร้สายภายในมหาวิทยาราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งท่านสามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน แท็ปเล็ต หรือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค เข้ากับจุดเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย (Access Point ที่ดูแลโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จะใช้ SSID ชื่อ PBRU-Wifi  ,  PBRU-5G และ eduroam)

ข้อกำหนดการใช้งาน

  1. เชื่อมต่อเครือข่าย PBRU-WiFi ด้วยบัญชีผู้ใช้ของมหาวิทยาลัย PBRU Account
  2. การใช้งานเครือข่าย PBRU-WiFi ต้องใช้งานภายใต้ พรบ. คอมพิวเตอร์
  3. การใช้งานเครือข่าย eduroam (นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สามารถใช้งานเครือข่าย eduroam ในมหาวิทยาลัยฯได้)
    รายละเอียดและวิธีการใช้งาน >> CLICK

คู่มือการใช้งาน

Microsoft OS Platform คู่มือสำหรับระบบปฏิบัติการจาก Microsoft Apple OS Platform คู่มือสำหรับระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์จาก Apple Android OS Platform คู่มือสำหรับระบบปฏิบัติการ Android
Windows 10 Mac OS Android (PBRU-Wifi)
Windows 8, Windows 8.1 iOS (PBRU-Wifi) Android (PBRU-5G)
Windows 7 iOS (PBRU-5G)

จุดให้บริการ PBRU-WiFi

PBRU WIFI

WiFi SSID : PBRU-Wifi ,  PBRU-5G และ eduroam

พื้นที่จุดให้บริการ WIFI ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ลำดับ ชื่อหน่วยงาน

จุดให้บริการ

ในอาคาร common area
(นอกอาคาร)
1 อาคารเรียนสาขาวิชาแพทย์แผนไทย 3 2
2 อาคาร 3 9 -
3 อาคารเรียนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 1
4 อาคาร 5 2 -
5 อาคารหอสมุดหลังเก่า 4 -
6 อาคารเรียนสาขาวิชาเคมี, ชีวะ 6 1
7 อาคาร 8 6 -
8 อาคารเรียนคณะครุศาสตร์ 14 1
9 โรงแรมเพชรน้ำหนึ่ง 12 1
10 อาคารเรียนโรงเรียนสาธิตฯ 10 1
11 อาคารบรรณราชนครินทร์ (สำนักวิทยบริการฯ) 14 -
12 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 9 1
13 อาคารวิทยาภิรมย์ 24 1
14 แฟลตบุคลากร A 6 -
15 แฟลตบุคลากร B 6 -
16 แฟลตบุคลากร C 6 1
17 อาคารเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 16 1
18 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 21 2
19 อาคารเรียนคณะวิทยาการจัดการ 27 -
20 อาคารเรียนคณะเทคโนโลยีการเกษตร 12 1
21 หอพักหญิงเพชรไพลิน 20 -
22 หอพักหญิงเพชรสายรุ้ง 20 -
23 อาคารเอนกประสงค์ 12 -
24 อาคารเรียนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 19 -
25 อาคารศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาทักษะชีวิต 22 -
26 อาคารราชพฤกษ์ (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ) 26 -
27 อาคารโรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี 13 -
28 อาคารปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 15 -
29 อาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (คณะพยาบาลศาสตร์) 36 -
30 แฟลตบุคลากร D 15 -
31 หอพักนักศึกษาหญิง เพชรนิวาสรัตน์ 34 -
32 หอพักนักศึกษาชาย เพชรหรรษานิเวศน์ 34 -
33 อาคารเรียนและปฏิบัติการศิลปกรรมและการออกแบบ 18 -
34 สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 3 -
35 อาคารสาขาวิชาสถาปัตยกรรม 1 -
36 อาคารวิศวกรรมเครื่องกล 3 -
37 อาคารสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 -
38 อาคารคหกรรมศาสตร์ 1 -
39 หอพักหญิงเพชรมรกต 6 -
40 หอพักชายเพชรเพทาย 6 -
41 ตึกนวเกษตร 1 2
42 โรงยิม 2 1 -
 รวม 521 16

 


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่

งานวิศวกรรมเครือข่าย

คุณเชฐ  ศรีแย้ม
 032-708601
 chet@pbru.ac.th

ห้องสำนักงาน ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000