บริการ Virtual Private Network มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

การใช้งาน VPN (Virtual Private Network)

          การใช้งาน VPN (Virtual Private Network) เป็นการจำลองให้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่นอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ใช้งานได้เสมือนเชื่อมต่ออยู่ภายในเครือข่ายมหาวิทยาลัย เช่น เมื่อท่านเชื่อมต่อ VPN สถานที่ใดๆ ท่านก็จะสามารถใช้งาน VPN ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ทันที

*** รายละเอียดเกี่ยวกับ VPN เพิ่มเติม VPN บน wikipedia

บริการ VPN เป็นบริการสำหรับอาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ต้องการใช้บริการสืบค้นข้อมูลงานวิจัยจากฐานข้อมูลออนไลน์ที่มหาวิทยาลัยเป็นสมาชิก หรือการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศที่ใช้เฉพาะภายในมหาวิทยาลัย โดยใช้ รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) เดียวกันกับบัญชีผู้ใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้รับจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้งาน VPN จะมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลโดยมีการเข้ารหัสข้อมูลก่อนส่งและรับข้อมูลทุกครั้ง

ข้อตกลงในการใช้งาน VPN

1. การใช้งานระบบเครือข่าย VPN ใช้เพื่อการศึกษาค้นคว้า ในทางที่เป็นประโยชน์เท่านั้น
2. ในกรณีที่พบว่ามีการใช้งานที่เกิดผลกระทบต่อระบบหรือการใช้งานของผู้ใช้งานอื่น ผู้ดูแลระบบสามารถยุติหรือยกเลิกการใช้งานของผู้ใช้นั้นได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. การใช้งานที่ละเมิดต่อกฎหมาย พรบ.คอมพิวเตอร์ฯ พ.ศ. 2550 เจ้าของบัญชีผู้ใช้ที่ละเมิดกฎหมาย จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ไม่ว่าจะให้ใครใช้บัญชีผู้ใช้ก็ตาม ดังนั้นผู้ใช้ต้องใช้บัญชีผู้ใช้เป็นการส่วนตัว ไม่แจกจ่ายให้ผู้อื่น เนื่องด้วยเจ้าของบัญชีต้องรับผิดชอบผลอันเกิดจากการใช้บัญชีผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว
4. การใช้งานผ่านระบบเครือข่ายนี้ จะใช้งานได้เฉพาะเว็บไซต์ที่ทางมหาวิทยาลัยอนุญาตเท่านั้น เพื่อไม่ให้นำทรัพยากรของทางมหาวิทยาลัยไปใช้ในทางที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์

*** มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกประวัติการใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของผู้ใช้งานซึ่งเป็นไปตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

การติดตั้งและใช้งาน VPN

ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows

ระบบปฏิบัติการ macOS

  • คู่มือการติดตั้งและใช้งาน

คู่มือการใช้งาน

1. การตั้งค่า PBRU-VPN สำหรับ Android

2. การตั้งค่า PBRU-VPN สำหรับ iPhone, iPad

3. การตั้งค่า PBRU-VPN สำหรับ Windows 7

4. การตั้งค่า PBRU-VPN สำหรับ Windows 10

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่

งานวิศวกรรมเครือข่าย
สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
เบอร์โทรศัพท์ 0-3270-8601