หลักสูตรอบรม (Training)

 หลักสูตรฝึกอบรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศให้บริการจัดฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัย ให้แก่ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงบุคคลทั่วไป โดยมีหลักสูตรที่น่าสนใจ ดังนี้

Microsoft Office

 • Microsoft Word
 • Microsoft PowerPoint
 • Microsoft Excel
 • Microsoft Access

Web Application & Web Design

 • การสร้างและจัดการเว็บไซต์ด้วย Google Sites
 • การสร้างและจัดการเว็บไซต์ด้วย Joomla
 • การสร้างและจัดการเว็บไซต์ด้วย WordPress
 • การสร้างเว็บไซต์ด้วย Bootstrap Framework
 • การสร้างเว็บไซต์ ด้วย HTML & CSS
 • Responsive Websites with HTML5 and CSS3
 • Creating Web-API with NodeJS and ExpressJS
 • Angular 2 Fundamental

Programming

 • การพัฒนาแอปพลิเคชันบน Android
 • การพัฒนาแอปพลิเคชันบน iOs
 • Excel Macro and VBA Programming
 • PHP for Web Application Development
 • JavaScript Programming
 • Software Testing

 

Art & Graphic Design

 • Adobe Photoshop
 • Adobe Illustrator
 • การตัดต่อวิดีโอด้วย Adobe Premiere
 • การจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์
 • การออกแบบบรรจุภัณฑ์
 • การถ่ายภาพและการตกแต่งภาพ
 • การสร้างและออกแบบ Infographic เบื้องต้น

Computer Maintenance & Network

 • เทคนิคการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และโน้ตบุ๊คเบื้องต้น
 • การจัดการระบบเครือข่ายภายในองค์กรเบื้องต้น
 • IPv6 Network Administrator
 • Open source VPN

 

Data Analytics

 • การใช้เครื่องมือ Microsoft PowerBI (Business Intelligence)
 • Data Analysis Using Excel 2016
 • Data Analysis for Beginners
 • Big Data and Hadoop for Beginners

IT Update

 • การตลาดดิจิทัล และเทคนิคในการใช้สื่อดิจิทัล (Digital Marketing)
 • การสร้างสื่อออนไลน์เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์
 • Search Engine Optimization
 • Introduction to Internet of Things (IoT)

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่

งานฝึกอบรมและบริการ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
เบอร์โทรศัพท์ 0-3270-8613
E-Mail : aporn.son@mail.pbru.ac.th