ข่าวกิจกรรมศูนย์ฯ

การอบรม : การแต่งภาพออนไลน์ไสต์ Photoshop เบื้องต้น

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะทางด้าน ICT ให้แก่บุคลากร และนักศึกษา หัวข้อการอบรม : การแต่งภาพบนเว็บไซต์ออนไลน์ สไตล์ Photoshop เบื้องต้น วันที่จัดโครงการ : วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้นักศึกษาจะได้รับความรู้ในการแต่งภาพในรูปแบบต่างๆ เพื่อนำไปประยุกต์ในการใช้งานในโอกาศต่างๆต่อไป

การอบรม : การแต่งภาพออนไลน์ไสต์ Photoshop เบื้องต้น

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะทางด้าน ICT ให้แก่บุคลากร และนักศึกษา หัวข้อการอบรม : การแต่งภาพบนเว็บไซต์ออนไลน์ สไตล์ Photoshop เบื้องต้น วันที่จัดโครงการ : วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้นักศึกษาจะได้รับความรู้ในการแต่งภาพในรูปแบบต่างๆ เพื่อนำไปประยุกต์ในการใช้งานในโอกาศต่างๆต่อไป   [foogallery id=”2339″]

การอบรม การแต่งภาพบน Web Site Online เบื้องต้น

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะทางด้าน ICT ให้แก่บุคลากร และนักศึกษา หัวข้อการอบรม : การแต่งภาพบนเว็บไซต์ออนไลน์ สไตล์ Photoshop เบื้องต้น วันที่จัดโครงการ : วันที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้บุคลากรและนักศึกษาจะได้รับความรู้ในการแต่งภาพในรูปแบบต่างๆ เพื่อนำไปประยุกต์ในการใช้งานในโอกาศต่างๆต่อไป   [foogallery id=”2302″]   วีดีโอการอบรม : การแต่งภาพบนเว็บไซต์ออนไลน์ สไตล์ Photoshop เบื้องต้น

วีดีโอการอบรมการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บเอกสาร

วีดีโอการอบรมการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บเอกสาร ในวันที่ 6 ก.พ. 61 และ วันที่ 8 ก.พ. 61 โดยได้จัดอบรมให้แก่บุคลากร มหาวิทยาลัยฯ  

บุคลากรของศูนย์ฯ ร่วมงาน “36 th WUNCA ”

         เมื่อวันที่ 17 – 19 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา คุณเชฐ ศรีแย้ม หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากร เข้าร่วมงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 36” (36 th WUNCA) ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม วัตถุประสงค์ของการจัดงานฯ เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) พร้อมทั้งศึกษาวิจัย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา แลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายระหว่างกลุ่มสมาชิก ตลอดจนให้ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างประเทศถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีเครือข่าย Hardware and Software อีกด้วย          นอกจากนี้ ยังมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเครือข่ายสมัยใหม่ รวมถึงการรวมกลุ่มกับเพื่อนสมาชิกเพื่อทำการศึกษาและวิจัย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการศึกษา สำหรับการพัฒนาศักยภาพ เพิ่มองค์ความรู้ ของบุคลาการที่เป็นสมาชิกในเครือข่ายฯ ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ สูงสุดอีกทางหนึ่ง  

1 2 3 4 5 6 7