ข่าวประชาสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับนักศึกษาและอาจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

            ช่วงเช้าของวันนี้ 13 ธันวาคม 2560 ดร.ทัดทอง  พราหมณี ผู้ชวยอธิการบดี คุณเชฐ ศรีแย้ม หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ พร้อมด้วยบุคลากรของศูนย์ฯ ให้การต้อนรับนักศึกษาและอาจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ในการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศให้บริการห้องอบรม ในหัวข้อ “การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-gp”

หัวข้อการอบรม : การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-gp วันที่ 8 ธันวาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 (Room 17134) และ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 (Room 17137) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คลิปวีดีโอ : การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-gp   [foogallery id=”2006″]

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศให้บริการห้องอบรมแก่นักศึกษา ในหัวข้อ “การประเมินผลโครงการโดยใช้โปรแกรมทางสถิติ”

หัวข้อการอบรม : การประเมินผลโครงการโดยใช้โปรแกรมทางสถิติ จัดโดย กองพัฒนานักศึกษาฯ วันที่ 7 ธันวาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 (Room 17134) และ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 (Room 17137) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี [foogallery id=”1978″]

ขอเลื่อนกำหนดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ IPv6 Security in Campus Network ครั้งที่ 3

  ขอเลื่อนกำหนดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ IPv6 Security in Campus Network ครั้งที่ 3 หัวข้อ Campus Network Design เป็นวันศุกร์ที่ 25 เดือนสิงหาคม 2560 นะคะ เนื่องจากในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 จะมีทีมงานเข้าเช็คระบบที่ห้อง Server จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและ ขออภัยในความไม่สะดวกในวัน และเวลาดังกล่าวด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ  

แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้ระบบสารสนเทศและบริการฯ

  เพื่อเป็นการปรับปรุงการให้บริการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอความอนุเคราะห์ จากท่านให้ช่วยทำแบบประเมินเพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงการให้บริการฯ และงานประกันคุณภาพ โดยสามารถทำแบบประเมินออนไลน์ได้ตามลิงค์ดังกล่าวนี้ https://goo.gl/3ouEiR จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ ขอแสดงความนับถือ

1 4 5 6 7