ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้ระบบสารสนเทศและบริการฯ

  เพื่อเป็นการปรับปรุงการให้บริการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอความอนุเคราะห์ จากท่านให้ช่วยทำแบบประเมินเพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงการให้บริการฯ และงานประกันคุณภาพ โดยสามารถทำแบบประเมินออนไลน์ได้ตามลิงค์ดังกล่าวนี้ https://goo.gl/3ouEiR จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ ขอแสดงความนับถือ

IPV6 READY PIONEER AWARD AND IPV6 READY ROOKIE AWARD

  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับรางวัล IPv6 Ready Pioneer Award And IPv6 Ready Rookie Award สถาบันการศึกษาที่มีความพร้อมในการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐาน ที่รองรับ IPv6 ครบ 3 ระบบ ได้แก่ ระบบ DNS Mail และ Web  

1 5 6 7