ข่าวกิจกรรมศูนย์ฯ

ศูนย์เทคโนโลยีฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ศูนย์เทคโนโลยีฯมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษธานี

คุณเชฐ  ศรีแย้ม หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากรของศูนย์ฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษธานี ที่ได้เดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแชร์ประสบการณ์ในการทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ศูนย์เทคโนโลยีฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ศูนย์เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

คุณเชฐ  ศรีแย้ม หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากรของศูนย์ฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่ได้เดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแชร์ประสบการณ์ในการทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

การอบรม : การสร้างข้อสอบและแบบสอบถามด้วย Google Form ร่วมกับ QR CODE

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะทางด้าน ICT ให้แก่บุคลากร หัวข้อการอบรม : การสร้างข้อสอบและแบบสอบถามด้วย Google Form ร่วมกับ QR CODE วันที่จัดโครงการ : วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้บุคลากรจะได้รับความรู้ในการสร้างข้อสอบและแบบสอบถามด้วย Google Form ร่วมกับ QR CODE เพื่อนำไปประยุกต์ในการใช้งานในโอกาศต่างๆต่อไป

การอบรม : การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Doc) สำหรับผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้มีการนำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้ เพื่อเป็นการประหยัดทรัพยากรและงบประมาณของมหาวิทยาลัย ดังนั้นจึงได้จัดการอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Doc) สำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

1 2 3 4 5 7