ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอปิดปรับปรุงระบบไฟฟ้า

วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลจะปิดระบบเพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้า ส่งผลให้ไม่สามารถใช้งาน Internet, Website,ระบบโทรศัพท์ภายใน และระบบต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้ในช่วงวัน – เวลาดังกล่าว ถ้าศูนย์ฯดำเนินการเสร็จสิ้นและระบบต่างๆสามารถใช้งาน ได้ตามปกติ ศูนยฯ์จะแจ้งให้ทราบต่อไป จึงขออภัยในความไม่สะดวกมานะโอกาสนี้

แบบสำรวจความต้องการฝึกอบรมในการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของนักศึกษา และบุคลากร

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ได้จัดทำแบบสำรวจความต้องการฝึกอบรมในการพัฒนาทักษะ    ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ของนักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วัตถุประสงค์ 1. เพื่อทำการรวบรวมข้อมูลความต้องการฝึกอบรมในการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของนักศึกษา และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2. เพื่อจัดทำและปรับปรุงแผนการฝึกอบรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ของนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 3. เพื่อสร้างและปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ของนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ร่วมตอบแบบสำรวจได้ที่ https://bit.ly/2ZnLEj5

แนวปฏิบัติในการขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

แนวปฏิบัติในการขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ให้คณะ สาขาวิชาต่างๆ ติดต่อเพื่อจัดตารางเรียนกับสำนักส่งเสริมวิชาการฯ เท่านั้น

ตารางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล (วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2563)

ตารางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในช่วงสถานการณ์ COVID – 19 (วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2563) ยินดีให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาระบบสารสนเทศ การเรียนการสอนออนไลน์ การจัดประชุมออนไลน์ การใช้บริการต่าง ๆ  ทั้งจากที่บ้าน และภายในมหาวิทยาลัย ช่องทางการให้บริการ Online Helpdesk และการติดต่อ 1. ผ่านระบบขอรับบริการและแจ้งปัญหา http://ict.pbru.ac.th/Helpdesk/ 2. FB INBOX ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล https://bit.ly/2X0Wtqv 3. เว็บไซต์ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล https://ict.pbru.ac.th/ 4. ระบบ E-DOCUMENT http://doc.pbru.ac.th/ 5. E-Mail info@pbru.ac.th  

1 2 3 4 5 7