ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล จัดการทดสอบระบบบริการการศึกษาในส่วนของผู้บริหาร

             วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2567 งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบ พร้อมกับ บริษัทวิชั่นเน็ต จำกัด ได้จัดการทดสอบระบบบริการการศึกษาในส่วนของผู้บริหาร ให้กับหน่วยงานสำนักงานส่งเสริมและงานทะเบียน 

           การจัดการทดสอบระบบบริการการศึกษาในส่วนผู้บริหาร ในครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อสำนักงานส่งเสริมและงานทะเบียนตรวจสอบรายงาน และข้อมูลตรงตามความต้องการของผู้บริหาร