ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล จัดอบรมและนำเสนอระบบงานบริการการศึกษา

             วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้อง 17137 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบ พร้อมกับ บริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด ได้จัดอบรมการใช้งานระบบงานบริการการศึกษาผ่านเว็บไซต์ พร้อมกับนำเสนอรายงาน จำนวน 10 รายงาน สำหรับผู้บริหาร ให้กับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

              การจัดอบรมและนำเสนอระบบงานบริการการศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ที่จะแสดงในส่วนหน้าเว็บไซต์ และรายงาน 10 รายงาน เกิดความถูกต้อง