ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล จัดการประชุมร่างขอบเขตงาน (TOR) ระบบบริหารจัดการงานวิจัย และ ระบบรับสมัครนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ

             วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารวิทยาภิรมย์  งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบดิจิทัล ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมกับ บริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด  ได้จัดประชุมเพื่อทำร่างขอบเขตงาน (TOR) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและระบบบริการการศึกษา ระยะที่ 2 ในส่วนของ ระบบบริหารจัดการงานวิจัย และ ระบบรับสมัครนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ โดยมีคณะกรรมการการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและระบบบริการการศึกษา ระยะที่ 2 และ บุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการะประชุมในครั้งนี้

              การจัดประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการร่างของเขตงาน (TOR) ระบบบริหารจัดการงานวิจัย และ ระบบรับสมัครนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ให้ระบบมีความครอบคลุมและถูกต้อง