ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล จัดกิจกรรมเก็บข้อมูลระบบรับสมัครโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

             วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบดิจิทัล ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล      จัดกิจกรรมเก็บข้อมูล ระบบรับสมัครนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โดยมีอาจารย์และบุคลากรจากโรงเรียนสาธิตเข้าร่วมการการให้ข้อมูลในครั้งนี้

              การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บและรวบรวมข้อมูลการรับสมัครระดับชั้น ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและระบบบริการการศึกษา ให้กับบุคลากรที่ดูแลงานด้านการรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี