ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล จัดกิจกรรมนำเสนอ และทดสอบระบบประกันระดับคณะ

             วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบดิจิทัล ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล      จัดอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (ระบบประกันคุณภาพการศึกษา) ณ ห้อง LC201    ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โดยมีบุคลากรจากงานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้

              การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการจัดทำหลักสูตรการประเมิน และรายงาน ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ให้กับบุคลากรที่ดูแลงานด้านระบบประกันของมหาวิทยาลัย