ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ร่วมกับสำนักส่งเสริมวิชาการฯ จัดประชุมเพื่อหารือแนวทางการพัฒนารายงานสถิติรูปแบบกราฟ

             วันที่ 19  มกราคม พ.ศ. 2567 งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบดิจิทัล ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล  จัดประชุมเพื่อหารือแนวทางการพัฒนารายงานสถิติรูปแบบกราฟ  ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีผู้บริหารและบุคลากรจากสำนักส่งเสริมวิชาการฯ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

           ซึ่งจากการหารือ ได้ข้อกำหนด และรายละเอียดความต้องการจากทางทีมผู้บริหารของสำนักส่งเสริมวิชาการฯ เพื่อนำไปพัฒนารายงาน และกราฟต่อไป