ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล จัดกิจกรรมนำเสนอ และทดสอบระบบงบประมาณฯ

             วันที่ 18  มกราคม พ.ศ. 2567 งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบดิจิทัล ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล  จัดอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (ระบบงบประมาณ และระบบคำของบประมาณ)   ณ ห้อง LC201 ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โดยมีบุคลากรจากกองนโยบายและแผนเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้

              การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการจัดทำคำของบประมาณ การควบคุมงบประมาณ และรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ให้กับบุคลากรที่ดูแลงานด้านงบประมาณของมหาวิทยาลัย