โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มสมรรถนะด้านไอที เรื่องการใช้งาน Microsoft Teams

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

เรื่อง Microsoft Teams หรือ Teams

ใน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มสมรรถนะด้านไอที เรื่องการใช้งาน Microsoft Teams

            นำร่องโดยบุคลากรสายสนับสนุนการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำนวนทั้งสิ้น 99 ท่าน ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 17126 ชั้น 2 ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ในระหว่างวันที่ 19-22 กันยายน 2566