โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Up skill Microsoft 365 รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4

Up skill Microsoft 365 รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4

          ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ได้ดำเนินการจัดอบรม ใน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Up skill Microsoft 365 รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4

ระหว่าง วันที่ 17-18 ก.ค. และ วันที่ 17-18 ส.ค. 2566

ณ ห้องปฏิบัติการคอมฯ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

         ทั้งนี้การดำเนินโครงการมีคณะอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าร่วมการอบรม และผ่านการประเมินสมรรถนะเรื่อง Microsoft 365 80% ขึ้นไป ในรุ่นที่ 3และรุ่นที่ 4 ทั้งสิ้น 101 ท่าน

         ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ขอขอบคุณคณะอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนทุกท่านที่ให้เกียรติมาเข้าร่วมกิจกรรม ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Up skill Microsoft 365 รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 ไว้ ณ ที่นี้ด้วย