โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Up skill Microsoft 365

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฎิบัติการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Up skill Microsoft 365 รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2

ระหว่าง วันที่ 15-16 มิถุนายน 2566 และ วันที่ 26-27 มิถุนายน 2566

ณ ห้องปฏิบัติการคอมฯ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

            ทั้งนี้การดำเนินโครงการมีคณะอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 240 ท่าน ซึ่งทุกท่านได้รับ Account Microsoft 365 และคำแนะนำการเข้าใช้งานตลอดจนการแนะนำแอพพลิเคชั่นต่างๆที่มาพร้อมกับ Account Microsoft 365 เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดในการใช้งานสำหรับการจัดการเรียนการสอน และการดำเนินงานสนับสนุนในส่วนงานต่างๆ